iUrnik

POVZETEK

​V članku bomo prikazali uporabo programa iUrnik na Osnovni šoli Gorje, kakšne so prednosti uporabe in kako se je pohitril ter izboljšal proces izdelave šolskega urnika. Z go. Mojco Brejc smo sodelovali že leta 2013, ko smo za potrebe članka o primerjavi šolskih urnikov v Sloveniji ocenili takraten šolski urnik OŠ Gorje. Vrednotenje in ocenjevanje urnika je kompleksen proces in težko je določiti, kateri urnik je boljši, zato je to samo en izmed kriterijev, ki pripomore k izbiri programa za izdelavo šolskih urnikov na določeni šoli. En izmed kriterijev je zagotovo čas, potreben za izdelavo urnika in možnost upoštevanja dodatnih zahtev šole. Avtomatizacija problema urnika je tako pomembna naloga, saj institucijam prihrani veliko delovnih ur in zagotavlja optimalne rešitve z zadovoljstvom omejitev, ki lahko povečajo produktivnost, kakovost izobraževanja in storitev (Chaudhuri, 2010).

PRIMER

Na OŠ Gorje so z uporabo programa iUrnik pričeli leta 2014. Za izdelavo urnika, že od časov prejšnjega programa za izdelavo urnika, skrbi ravnateljica ga. Mojca Brejc, letos pa je bila v proces uvedena tudi podravnateljica ga. Tatjana Pintar.

V prvi fazi ponudbo in izbor izbirnih predmetov na šoli izvedejo preko eAsistenta, ki je glavni šolski sistem, predvsem zaradi elektronske oddaje in potrjevanja predmetov s strani učencev. “Izbirne predmete se s programom iUrnik izbere zelo elegantno in ker delamo tudi urnik, je že vse vstavljeno in so izbirni predmeti upoštevani pri urniku učenca,” pove ga. Mojca Brejc.

Po vnosu delovne obveznosti in ponudbe učiteljev ter ostalih zahtevanih podatkov v program ima OŠ Gorje še sledeče dodatne zahteve glede urnika:

  • Predmeti športa in izbranega športa naj ne bodo v istem dnevu.
  • Predmet likovna umetnost in izbirni predmet likovna umetnost naj ne bosta v istem dnevu.
  • Predmet glasbene umetnosti naj bo ob torkih in četrtkih.
  • vsi predmeti izbirnih vsebin naj bodo v blok urah, razen izbirni predmeti jezikov in izbirni predmeti športa.
  • Blok izbirne ure naj bodo vedno 6. in 7. šolsko uro.
  • Nemščina naj bo ob ponedeljkih, četrtkih in petkih popoldne, saj učiteljica nemščine uči tudi na drugih šolah.
  • Težave s prostorom, predvsem pri predmetu fizike.

Ravnateljica doda: “Zanimiva zahteva se mi zdi tudi, da imajo učitelji »lep urnik«, pod to razumem čim manj vmesnih prostih ur in čakanja.” Vseeno pa je treba kot zahtevo v iUrnik dodati določeno število “prostih ur” učiteljem, saj nadomeščanja urejajo v eAsistentu in tako v primeru odsotnosti učiteljev dodelijo nadomestnega učitelja.

osnovna šola Gorje

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

Osnovno šolo Gorje v šolskem letu 2021/22 obiskuje 250 otrok, ki so razdeljeni v 15 oddelkov. Tretji, sedmi in deveti razred imajo po en oddelek, ostali razredi po dva. Na šoli uči 30 učiteljev. Šola ima 17 učilnic in telovadnico, ki je razdeljena na dva prostora. Urnik menjajo ob polletju za predmete zgodovine in geografije v 6. in likovne vzgoje in tehnike v 8. razredu. Ostali razredi imajo isti urnik  celo šolsko leto.

Članek v pdf obliki

Celoten članek v pdf obliki si lahko naložite tukaj

Za vnos podatkov v program iUrnik ga. Mojca Brejc porabi približno 5 ur časa, nato  program iUrnik potrebuje največ tri dni za izračun urnika, vendar v vmesnem času običajno dodajo še kakšno dodatno zahtevo. Urnika nikoli ne popravljajo ročno , temveč na novo opišejo problem (dodajo nove zahteve) in ponovno zaženejo izdelavo urnika (program ne začne s ponovnim izračunavanjem, temveč običajno samo nadaljuje od trenutne situacije, vendar upošteva nove zahteve). Ker se izdelava urnika običajno izvaja v avgustu, lahko brez zadržkov pustijo programu daljše računanje urnika. Po končanem izračunu urnik izvozijo v eAsistenta, kjer je nato objavljen in na voljo vsem udeležencem v učnem procesu preko aplikacije oz. spletne strani. Pripomb na urnik s strani učiteljev in učencev načeloma ni.

Največji doprinos programa iUrnik na OŠ Gorje je po besedah ravnateljice: “Urnik za učence je skoraj brez lukenj, pa še te, ki so, so dopustne. Če se vse zahteve vstavi v urnik pravilno, je urnik sestavljen.”

Prav tako pa so z uporabo programa iUrnik dokazali, da potrebujejo sredstva za ureditev novih prostorov, saj so imeli prostorsko krizo, ki je oteževala učni proces oz. kreiranje urnika.

V primeru, da se v program vnesejo zahteve, ki so si kontradiktorne, program na to takoj opozori. Zgodilo se je, da je bila težava s telovadnico in omejitvijo učitelja, kar je ga. Mojca Brejc rešila tako, da je popravila omejitve učitelja in urnik se je izračunal.

V prihodnosti si želijo, da bi lahko z iUrnikom reševali še problem podaljšanega bivanja, kar je v srednjeročnem razvojnem planu podjetja Algit.

Simulacij različnih urnikov z različnimi zahtevami zaenkrat še ne izvajajo.

ZAKLJUČEK

Osnovna šola Gorje je lep primer uspešnega sodelovanja šole in podjetja Algit d.o.o. Z uporabo programa iUrnik je dosežen optimalen urnik, ki vzame v obzir vse zahteve, katere ima šola, sestavljalca urnika opozori na potencialne nekonsistentnosti v zahtevah, na koncu pa kreira urnik, ki v najboljši možni meri ustreza učencem, učiteljem in vodstvu šole. Tudi proces šolanja uporabnika programa iUrnik je potekal brez težav. Razen nekaterih malenkosti, kjer ravnateljici med procesom izdelave pomagajo tehniki podjetja Algit, v večini sama uporablja program in vnaša zahteve, ki jih mora program upoštevati.

REFERENCE

Chaudhuri, A., De, K., (2010), Fuzzy Genetic Heuristic for University Course Timetable Problem, International Journal of Advances in Soft Computing and Its Applications, Vol. 2, No. 1, pp. 100-123